Hejsan!

1988 formulerades sektorsansvaret vilket innebär att ”Varje samhällssektor har ett ansvar för att förhindra att nya miljöskador uppstår och att lösa de problem som redan föreligger. Kostnaderna för att minska miljöskadorna och att åtgärda redan uppkomna skador bör även bäras av den som har orsakat eller orsakar skadorna”. Sektorsansvaret gäller givetvis även för skogssektorn. Ganska intressant detta… För vad kostar egentligen förlusten av livsmiljöer för hotade arter?  Skogsindustrierna berättar gärna vad naturvårdsåtgärder kostar i förlust av virkesvolym i kronor/kubikmeter, men tar inte gärna med i beräkningarna vad det kommer kosta oss när ännu fler livsutrymmen för de hotade arterna försvinner.

För varje omvandling av den lilla andel gammal naturskog med lång kontinuitet som finns kvar i landet till produktionsskog sker en förlust av livsmiljöer – hur mycket generell hänsyn man än tar. Och på tal om generell hänsyn och sektorsansvar:

Kvarlämnad hänsyn efter Stora Ensos avverkning av naturskog

Samma hänsyn ett halvår senare… kika på torrträdet i mitten av bilden så kan man se detta i bilden ovan också.

Vem ska betala för förlusten av livsmiljöer och biologisk mångfald i detta område? Ett område där Stora Enso faktiskt hade lämnat ganska hyggligt med hänsyn på ett hygge till att börja med.. hänsyn som man tydligen inte tyckte sig ha råd med eftersom man återvände och högg ner resten vid ett senare tillfälle.

Sektoransvaret hänger dessutom ganska väl ihop med certifieringen som innebär att markägaren faktiskt förväntas ta högre hänsyn än vad lagen kräver.. Ändå ser vi att 36 % av avverkningarna inte ens lever upp till de lägst satta kraven på miljöhänsyn. Avregleringen av skogsvårdslagen i kombination med den skogspolitiska hörnstenen ”frihet under ansvar” lämpar över ett mycket stort ansvar på skogsnäringen som man bevisligen inte klarar av att axla.  Ändå slåss man just nu med näbbar och klor för att den fastslagna skogspolitiken ska ligga kvar, intensivt prisar man ”frihet under ansvar”. När Skogsstyrelsen sen visar på höga värden i ett område och pekar på att man där bör ta större hänsyn än vad lagen kräver – det vill säga att man ”slår i taket” för vad myndigheten kan begära – då är tydligen det här med ”frihet under ansvar” inte längre så intressant. Då ska det istället diskuteras vilken hänsyn man ska prioritera för att hålla sig inom vad myndigheten kan kräva. ”För myndigheten kan ju ändå inte komma och kräva mer än lagen av oss skogsägare” som en certifierad markägare sa till mig häromveckan när jag deltog i ett seminarium…

Lustigt resonemang om du frågar mig

Sen undrar jag lite stilla vem som ska betala för att åtgärda dessa uppkomna skador i värdefulla livsmiljöer som har orsakats av…

SCA

SCA

Sveaskog

Sveaskog

Holmen Skog

Holmen Skog

Bergvik Skog/Stora Enso

Bergvik Skog/Stora Enso

Eller har man helt enkelt gjort sitt i dessa områden och överlämnar dem med varm hand till kommande generationer att försöka återskapa någon form av livsmiljö för hotade arter i den ensartade produktionsskog som nu kommer att ersätta den före detta skogen?

Fridens

Malin