Hej,

Det blåser hårda vindar från alla möjliga håll i skogsfrågan just nu. Det är svårt att veta var jag ska börja, så jag tar det i god kronologisk ordning.

1. 9 februari presenterade Skogsindustrierna i sin tidning ”Skog och industri” en fullständigt galen, felaktig och snedvriden bild av vad miljörörelsen vill och kräver. Man har inför denna felaktiga presentation inte ens bemödat sig att ta reda på hur Naturskyddsföreningen anser att Nagoyaåtagandet skall uppfyllas innan man presenterar sin schablonmässiga uträkning. Vi har pratat med Skogsindustrierna som bekräftat sin felräkning, men vägrar att dementera den i sin tidning som nu spritts brett… detta trots att man i sin egen tidning faktiskt publicerat falska siffror. Siffror som även stöds av Sveaskog och LRF…. Pinsamt om jag får säga det själv. Pinsamt för Sveaskog som ställer upp på detta. Pinsamt för LRF, för jag är tveksam om alla medlemmar inom LRF ställer upp på denna falska ”marknadsföring”.

2. Den 30 mars presenterade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen en skrivelse, utifrån ett regeringsuppdrag, om Sveriges arbete med bevarandet av biologisk mångfald utifrån Nagoyaåtagandet. Nagoyaåtagandet handlar om att minst 17% av landarealen ska skyddas, främst områden som är speciellt viktiga för den biologiska mångfalden, såsom produktiv skog. Skrämmande i denna skrivelse är att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har olika uppfattningar om hur arbetet för att bevara den biologiska mångfalden ser ut. Detta ledde till att myndigheterna skickade iväg varsin rapport till regeringen, dels eftersom Skogsstyrelsen helt duckade frågan om relevans av skydden för att nå målet. Naturvårdsverket konstaterar enkelt i sin rapport att de sammanställningar som Skogsstyrelsen redovisar är missvisande på flera punkter. Behöver jag säga att Skogsstyrelsens rapportering är skrämmande lik skogsnäringens linje?

3. Den 30 mars presenterade Naturvårdsverket uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket konstaterade att det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Miljömålet innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skumt då att Skogsstyrelsen inte står upp för den produktiva skogens värde för att nå Nagoyaåtagandet (samt våra egna mål givetvis), utan tycker att improduktiv skog kan räknas som ett skyddsinstrument… Inte heller miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” bedöms möjligt att nå till målåret 2020.

4. Den 13 april var det meningen att Skogsstyrelsen skulle ha presenterat sina polytaxinventeringar. Det har blåst många vindar i denna fråga. Skogsstyrelsen  som sedan 1998 följt upp den miljöhänsyn som tas i samband med avverkningar har länge redovisat hur skogsbruket lever upp till lagens krav vid avverkningar. 2011 redovisades en absolut bottennotering, 37% av avverkningarna nådde inte upp till lagens krav. Dessa katastrofala siffror på bristande miljöhänsyn har flitigt ifrågasatts av bland andra de stora skogsbolagen. Därför har Skogsstyrelsen nu valt att inte presentera polytaxen så att vanligt folk förstår den (det vill säga – det enkla presentationssättet: hur många avverkningar når upp till lagens krav i taxering). Och av någon outgrundlig anledning har polytaxen inte heller presenterats ännu…

5. Den 17 april lanserar Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik skog, SCA och Holmen ett kartverktyg som heter skyddadskog.se. Kartverktyget visar inte bara skyddad skog utan även skyddad natur varav en extremt stor del utgörs av fjäll.. lite missvisande kan tyckas givet namnet på webbsiten. Dock är det bra att allmänheten via denna sida får ta del av de stora bolagens avsättningar, samt se de delar som i ”skogsskyddet” idag dubbelräknas. Det vill säga – frivilliga avsättningar som överlappas av formellt skyddade områden, alltså räknas dessa områden dubbelt när man räknar hur mycket skog som är skyddat eller avsatt. Man kan väl i rimlighetens namn endast räkna ett områdes areal en gång.. eller?? Dessutom, om dessa avsättningar ska kunna kallas för ”skyddad” skog så måste dom också uppfylla kriterier om långsiktigt avsatta och bästa kvalitet av produktiv skog. Vidare så är denna karta inte heltäckande för alla avsättningar som är gjorda i landet vilket leder oss till ett litet problem – hur ska man kunna betrakta något som ”skyddat” när man inte vet var det finns och består av?

6. Den 25 April visade Uppdrag granskning ett program om IKEAs urskogsskövlingar i Ryssland. Möbeljätten hugger alltså urskog under flaggen av ”miljö”märkningen FSC och tillverkar Bokhyllan Billy. Känns sådär.. FSC ska garantera att virket kommer från uthålligt skogsbruk. Jag ser inget uthålligt i att kalhugga urskog…

7. Den 26 april lämnade miljöorganisationen Jordens Vänner FSC. Detta betyder att endast två organsiationer återstår i miljökammaren inom denna ”miljö”märkning av skog. Hur många som sitter i den ekonomiska kammaren? Långt långt fler än två…

8. Den 29 april publicerar DN en stor granskning av skog och dagens skogspolitik. Den 30 april kom den andra delen i artikelserien. En av landets främsta journalister, Maciej Zaremba, har gjort en djupdykning  i skogsfrågan. Han konstaterar vad vi redan vet: Skogsvårdslagen är tandlös och bara en rökridå, bakom denna ridå döljer sig en värld där 250-åriga fjällskogar får avverkas, där myndigheten Skogsstyrelsen anser att miljöorganisationer inte ska ha talerätt när det råder kris för den biologiska mångfalden i skogen  En värld där skogsnäringen tillåts fragmentera stora sammanhängande skogsområden – något som är avgörande att bevara för den biologiska mångfalden. En värld där skogen runt knuten inte har något som helst skydd från kalhuggning även om den används flititgt av närboende.  Zarembas artikelserie fortsätter på söndag. Jag ser fram emot hans vidare granskning av skogsbruket och skogspolitiken.

Det blåser som sagt en hel massa vindar i skogsfrågan. Jag hoppas att alla dessa virvelvindar kommer att samsas om vilket håll dom ska blåsa, och att detta håll innebär att Sveriges riksdag och regering inser att något måste hända NU. Om 20 år kan det vara försent…

Fridens,

Malin