Hejsan!

Fridlysning av en art innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa växter och djur. De fridlysta arterna är skyddade enligt art och habitatdirektivet.

Tillexempel arten doftticka. En fantastisk vedsvamp som växer nästan uteslutande på gamla sälgar i frodiga, olikåldriga skogar. Man kan ofta känna doften av tickan på långt håll, i synnerhet om det har regnat. Det luktar anis i hela skogen då om där finns dofttickor. En ljuvlig upplevelse. Arten växer i princip enbart på levande träd. Om man hugger ett träd så har trädet dött.. och därmed har dofttickan förlorat sitt livssubstrat. I Sverige är dofttickan, förutom att vara fridlyst, dessutom hotad. I grannlandet Norge är arten dessutom starkt hotad. Avverkningar av sälgar utgör det största hotet. Och enligt ArtDatabanken så bör granskogar med inslag av sälgar skyddas då dessa områden är viktiga för dofttickan och flera andra arter.

Allt detta verkar sakna betydelse för många skogsbrukare. Vi dokumenterar alltför ofta avverkningshotade skogar med doftticka. Vi dokumenterar alltför ofta kalhyggen där ensamt kvarlämnade sälgar med doftticka har blåst omkull i avsaknad av kringliggande skog. Vi dokumenterar allför ofta avverkade sälgar med doffticka:

avverkat naturvärdesträd av sälg med den hotade och fridlysta arten doftticka. SCA avverkade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En annan fridlyst, och även hotad, art är den mycket vackra laven långskägg. Långskägg är starkt hotad av slutavverkning. Den behöver gamla granskogar. En liten hänsynsyta med några träd kring laven säkrar inte heller arten eftersom den är känslig för uttorkning och vindpåverkan. Ändå ser vi hur skog med långskägg avverkningsanmäls.
 
långskägg i en avverkningshotad skog
 
Fridlysningen gäller tydligen alla utom skogsbolagen.
 
Om min systerdotter i Stockholm vill plocka en bukett blåsippor till sin mamma så skulle jag stoppa henne omedelbart. Jag skulle, så pedagogiskt som möjligt, försöka förklara för henne att om hon plockar blåsippor så kan de inte sprida sig. Vilket i många fall har lett att den nästan har utrotats på ställen där den plockats intensivt. Sen skulle jag visa andra fina blommor som hon kunde plocka istället.
 
Om ett skogsägare vill avverka skogen där blåsipporna växer så är det dock tydligen inte någon som på något pedagogiskt sätt förhindrar detta. Trots att arten är fridlyst. Skadorna efter en avverkning är ju dessutom oändligt mycket större än min 3-åriga systerdotters små fötter och händer. Skogsägaren har ett ansvar att veta vad denne utplånar i och med en avverkning. Att säga att man inte visste att det fanns fridlysta arter, vilka de än må vara, i skogen är en alltför vek bortförklaring i en tid då så många arter riskerar att försvinna.
 
Fridens
Malin