I fredags offentliggjorde Skogsstyrelsen ett skrämmande resultat. Skogsstyrelsen, den myndighet som är satt att tolka lagen, har bedömt att 37 % av avverkningarna inte ens når upp till den lägsta kravnivån på miljöhänsyn – vilket i princip betyder att följa skogsvårdslagen!

Skogsnäringen har dock motsatt sig tolkningen av Skogsstyrelsens inventeringar, något jag finner mycket besynnerligt då det ju är Skogsstyrelsen som tolkar lagen. Inte näringen. Näringen har haft en mycket lång tid på sig att lära sig lagens krav, och även om det finns en del luddigheter i denna så borde ju rimligen inte resultaten bli sämre genom åren! Tvärtom. Sedan 1998, då Skogsstyrelsen påbörjade dessa inventeringar (polytaxinventeringen – en noga utarbetad metod för uppföljning av bland annat miljöhänsyn, baserat på ett stort antal mätpunkter i fält över hela landet). Den dystra statistiken visar en nedåtgående trend när det gäller att nå upp till lagens krav på miljöhänsyn. Under avverkningsperioden 1998-2001 nådde inte 23 % upp till nivån, förra årets polytax visade på en siffra på 33%, enligt den reviderade polytaxen som släpptes i fredags, och slutligen årets polytax där siffran har sjunkit till det makalöst låga 37%!

Detta är ingenting annat än en skandal, och jag känner mej uppriktigt bekymrad över denna utveckling.

Skogsnäringen skyller på brist av samsyn, Skogsstyrelsen vill förbättra dialogen och samsynen. Under tiden som dialog om samsyn hålls så avverkas ännu fler naturskogar med höga naturvärden, med en mycket hög risk att lagens krav om miljöhänsyn inte efterlevs.

Hur länge ska man hålla på att prata? Det krävs krafttag från Skogsstyrelsen, ska myndigheten verkligen acceptera att näringen håller i taktpinnen? Det är ju defacto myndigheten som ska tolka lagen – näringen får så snällt följa den. 37% är inte okej och någon måste nu sätta ner foten!

Vi har ytterligare en intressant aspekt i denna skandal, och det är att, de ekonomiskt mycket viktiga, certifieringarna FSC och PEFC-standardens regler ligger snäppet högre än lagens krav. Dessutom lyder det första kravet i båda standardena: ”Skogsbruket ska respektera alla nationella och lokala lagar och adminsitrativa krav”, samt ”skogsbrukare ska följa alla tillämpliga nationella lagar…” . Kraven är  lite olika formulerat för det olika certifieringarna, men har samma betydelse; nämligen att skogsbrukare ska följa lagen. Om skogsbruket inte lever upp till lagens krav – har man då följt de regler som en sk ”miljö” certifiering ställer krav på?

Näringen själva bedömer, inte helt oväntat, sina resultat om måluppfyllelse annorlunda, med mycket ljusare siffror. Men återigen – Det är inte näringen som är satt att tolka lagen det är myndigheten och myndigheten har tolkat att 37 % av avverkningarna inte når upp till lagens krav på miljöhänsyn.

Lite mer ryggrad hos Skogsstyrelsen är önskvärt. Sätt ner foten nu tack!

Fridens

Malin

30 § Skador på mark och vatten. ”Skador till följd av skogsbruksåtgärder skall undvikas eller begränsas på mark och i vatten.” På denna bild ser ni djupa körskador i en körväg som vätter ner mot intilliggande myr och tjärn. Körskadorna har bl.a. lett till att myren på den ena sidan avvattnades samtidigt som myren på den andra sidan får ta emot bitvis kraftiga vattenflöden. Spår efter regn och erosion gentemot myren var fortfarande tydliga när Naturskyddsföreningen var där.